Links

Lëtzebuerg:

Elektronik Darts Federatioun Lëtzebuerg op Facebook
Fédération Luxembourgeoise de Darts

 

International:

European Dart Union

Austria
B.E.D.F. – Belgian Dart Federation
F.E.F. – Flèches Electroniques de France
D.S.A.B. – Deutscher Sportautomatenbund e.V.
FIDART
C.D.F – Croatien Dart Federation
P.U.D. – Polska Unia Dart
Russian Darts Federation
Serbian Dart Union
Slovakia Dart Federation
Dart Union Slovenien
Bullshooter Dart Federation
C.S.S. – Compact Sport Schweiz
Czech Dart Federation
T.B.B.D.F. – Turkish Dart Federation
Hungarian Dart Federation
Bulgarian Dart Federation
Finish Darts Organization
AXITON – Portugal